Företagsförvärv – en introduktion (Studentlitteratur 2003)

Page

Företagsförvärv – en introduktion

Denna introduktionsbok behandlar företagsförvärv med fokus på den praktiska transaktionsprocessen. I boken beskrivs de olika moment bygger upp transaktionsprocessen utifrån ett köparperspektiv. Momenten är strategisk analys, sökning, företagsvärdering, företagsbesiktning, strukturering, avtalsbildning och integrering. Därutöver beskrivs olika praktiska arbetsmoment som för processen framåt, dvs. projektledning, förhandling och beslutsfattande. De olika parter och aktörer, såsom köpare, säljare, målföretag, konsulter, vilka medverkar i transaktionsprocessen beskrivs också i boken. Sammantaget presenterar bokens olika delar de relationer, processer och verktyg som är kännetecknande företagsförvärv.

Syftet med boken är att ge en övergripande bild av det praktiska arbetet och de grundläggande övervägandena i företagsförvärv. Transaktionsprocessen utgör en struktur i vilken läsaren kan ansluta tidigare kunskaper, inhämta nya, hantera praktiska problem i företagsförvärv och identifiera områden för fördjupning. Boken behandlar bl.a. frågor som:

  • Varför köper företag andra företag?
  • Vad är ett målföretag värt?
  • Är ett företag lämpligt att köpa?
  • Hur läggs köpet upp?
  • Hur blir köpet bindande?
  • Hur förs företagen samman?

Boken vänder sig i första hand till juridik- och företagsekonomistuderande som är i slutet av sina studier. Boken är även en översiktlig handledning för praktiskt yrkesverksamma som är involverade i företagsförvärv – vare sig de är köpare, säljare eller målföretag.