Tjänster

Page

Utlåtanden

Sevenius & Co erbjuder utlåtanden (sakkunnigutlåtanden) i samband med bland annat  företagsvärdering, företagsbesiktning, företagsförvärv, bolagsstyrning och affärsjuridik.

Exempel på uppdrag:

Sevenius & Co kontaktas av en advokatbyrå för att bistå i en tvist mellan två parter. Enligt en stämningsansökan ska ena parten ersätta den andra parten för förlusten av sitt företag. En av de bärande frågorna är företagets värde. Motparterna har anlitat varsin värderare för att göra företagsvärderingar. Vi hjälper advokatbyrån att förstå värderingsrapporterna och ger ett sakkunnigutlåtande om värdet i den särskilda situationen. Vi framträder som sakkunnigvittne i domstol för att upplysa rätten om företagsvärdering i allmänhet och den föreliggande värderingen i synnerhet.

Affärsutredningar

Sevenius & Co erbjuder rättsliga och finansiella affärsutredningar som utmynnar i bland annat rapporter, promemorier, checklistor och interna manualer. Utredningen presenteras skriftligen eller muntligen, i vissa fall kombineras de med företagsinterna seminarier eller workshop.

Exempel på uppdrag:

Sevenius & Co engageras av ett statligt företag vilka behöver höja kompetensen inom företagsförvärv hos sin avdelning för affärsutveckling. Tillsammans med den interna projektledaren går vi igenom verksamheten, organisationen och strategiplaner. På basis av analysen framställer vi ett utkast till en förvärvsmanual för företaget. Manualen presenteras, förankras och justeras under ett antal workshop med berörde medarbetare hos klientföretaget. En färdig manual framställs och förankras som ett internt styrdokument för företagsförvärv och strategiska transaktioner.

Transaktionsrådgivning

Sevenius & Co erbjuder legala och finansiella konsulttjänster till mindre och medelstora företag, Tjänsterna är framförallt kopplade till strategiska projekt såsom företagsöverlåtelser, företagsförvärv, finansiering, avyttring eller expansion.

    Tjänster inkluderar:

  • Företagsbesiktning
  • Företagsvärdering
  • Avtalsförhandling

I anslutning till våra tjänster erbjuds projektledning, upphandling av legala och finansiella tjänster, styrning och uppföljning.

Exempel på uppdrag:

Sevenius & Co kontaktas av ägarna till ett medelstort familjeföretag vilka fått ett bud från ett internationellt riskkapitalbolag. Vi gör en analys av budet och säljsituationen och förhandlar fram en avsiktsförklaring tillsammans med parter och rådgivare. Vi samarbetar med säljarens revisor för att hitta en skattemässigt optimal lösning för säljarna. Vi upphandlar och anlitar en jurist för att ta hand om avtalsskrivning och vissa struktureringsfrågor..Vi koordinerar köparnas besiktning och frågeställningar så att säljarna av företaget under processen kan arbeta ostört med den dagliga verksamheten. Vi leder slutförhandlingen och genomförandet tillsammans med juristen och säljarna.