Börsbolagens verkliga huvudmän

Verkliga huvudmän i börsbolag
Standard

Även bolag med verkligt spritt aktieägande och vars aktieägare byts ut från dag till dag träffas av kraven att hitta den fysiska person som ytterst kontrollerar bolaget enligt den nya lagen om registrering av verkliga huvudmän (LVHM). Trots ett lagstadgat undantag för börsbolag kommer bolagen ”köksvägen” behöva följa reglerna i lagen.

  1. Börsbolag är undantagna från LVHM

LVHM innehåller ett undantag för juridiska personer som är börsbolag, det vill säga publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES (LVHM 1:2 st. 2 p. 2). För svenskt vidkommande är gäller det våra två reglerade marknader NASDAQ Stockholm och Nordic Growth Market NGM.

  1. Bolag listade på handelsplattformar är inte undantagna

Övriga publika aktiebolag vars aktier handlas på andra marknadsplatser, bolag som kan kallas listade bolag, är alltså inte undantagna från LVHM. Det innebär att bolag med aktier listade på handelsplattformar (MTF, multilateral trading facility), det vill säga First North, Aktietorget och Nordic MTF, måste tillämpa samtliga regler för verklig huvudman. Trots att sådana listade bolag i det allmänna medvetandet troligen ofta anses vara börsbolag är de alltså inte undantagna från reglerna om verklig huvudman.Visuell guide till lagen om registrering av verkliga huvudmänInformationen rörande verklig huvudman ska hållas aktuell (LVHM 2:1 st. 2), i förarbetena förordas en åtminstone årlig uppdatering. Den ska också kontrolleras och uppdateras i den utsträckning omständigheterna kräver. I det genomsnittliga listade bolaget med regelbunden handel, återkommande nyemissioner, konvertibel- och optionsprogram samt potentiella uppköpsbud kan det finnas många tillfällen där det finns skäl att kontrollera möjliga förändringar i verklig huvudman.

Informationen ska dokumenteras, såvida det inte är uppenbart obehövligt (LVHM 2:1 st. 3). Dokumentationen, även äldre och inaktuella utredningar, ska bevaras under minst fem år. Med tanke på att förändringar kan bli många i fallet med listade bolag (och börsbolag, se nedan) behöver dessa bolag ta fram ett administrativt system för att producera den information och dokumentation som lagen kräver. Även om det är möjligt att arbeta med de presumtioner som finns i lagen (LVHM 1:4) krävs en kvalitativ handpåläggning eftersom utredningen ska fastställa den ’yttersta verkliga huvudmannen’ som kan identifieras av omständigheterna i det enskilda fallet (LVHM 1:3). Detta administrativa system torde behöva ligga vid sidan av den ordinarie aktieboken och avstämningsregistret eftersom syftet och informationen avviker. I informationen om verklig huvudman ligger i grunden en kvalitativ bedömning, medan de andra registren är försök till mer av objektiv observation.

  1. Dotterbolag till börsbolag är inte undantagna

Undantagsregeln för börsbolag gäller endast just det bolag vars aktier är upptagna till handel på den reglerade marknaden. Dotterbolag till börsbolag är alltså INTE undantagna, dotterbolaget är ju inte börsnoterat. Det naturliga vore att hela koncernen vore undantagen, men så är det alltså inte. Det innebär bland annat att dotterbolagens styrelse ska utreda vem eller vilka som är verklig huvudman, det vill säga de som ytterst äger eller kontrollerar den juridiska personen.

LVHM innehåller en regel om genomsyn av den juridiska personen så att den ultimata verkliga huvudmannen kan identifieras. Regeln lyder: Om en fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en eller flera juridiska personer som utövar kontroll över en annan juridisk person på ett sätt som anges i första stycket, ska han eller hon antas utöva den yttersta kontrollen också över den senare juridiska personen (LVHM 1:4 st. 2). Regeln öppnar för att hitta den ’yttersta’ principalen för samtliga juridiska personer, oavsett hur många led som behöver utredas.

Det är onekligen en märklig sidoeffekt att trots att börsbolag är undantagna så måste ändå deras verkliga huvudman utredas och anmälas eftersom dotterbolag, dotterdotterbolag och så vidare träffas av skyldigheterna i LVHM. Med den kontrollstruktur vi har på svenska bolag finns det kontrollaktieägare i de flesta svenska bolag som i de allra flesta fall måste anses ha ytterst ha en verklig huvudman. Till exempel så har samtliga dotterbolag i H&M, Stefan Person som verklig huvudman såsom kontrollerande aktieägare av det börsnoterade H&M Hennes & Mauritz AB:s majoritetsägare Ramsbury invest AB. Det blir intressant att följa vilka som slutligen identifieras som verkliga huvudmän i andra svenska ägarsfärer som styrs av stiftelser eller liknande. För stiftelser gäller den särskilda regel som identifierar verkliga huvudmän som samtliga styrelseledamöter, företrädare för en juridisk person som förvaltar stiftelsen eller som är väsentlig förmånstagare enligt stiftelseförordnandet (LVHM 1:6).

  1. Övriga bolag på finansmarknaden omfattas av LVHM

Även övriga bolag på finansmarknaden, oavsett typ av finansiell verksamhet, omfattas av reglerna i LVHM. Det innebär att bland andra fondbolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag måste anmäla sina verkliga huvudmän till Bolagsverket.

  1. Sammanfattningsvis

Börsbolagen kommer inte undan lagen om registrering av verkliga huvudmän eftersom deras dotterbolag måste följa lagen som alla andra juridiska personer. På sätt och vis kan man säga att börsbolagen får större svårigheter med lagen eftersom deras aktieägarkrets kan förmodas vara mer i rörelse än andra bolag.

Klicka på följande länk för beställning av den sammanfattande visuella guiden till lag om registering av verkliga huvudmän: VISUELL GUIDE TILL VERKLIG HUVUDMAN

Omslagsfoto: Rafael Matsunaga, Sao Paulo stock exchange, 2007.