Börsrätt, 2:a upplagan (Studentlitteratur, 2008)

Page

Börsrätt är det begrepp som i dagligt tal omfattar regleringen av värdepappersmarknadens regelsystem. I denna bok får läsaren en aktuell presentation såväl av regelverket på värdepappersmarknaden som av dess praktiska tillämpning.

I och med vårt inträde i EU under 1990-talet, började börsrätten utvecklas i Sverige. Under senare år har den genomgått en omfattande och snabb förändring. Utvecklingen betingas dels av de många EU-rättsliga direktiv som successivt implementerats, dels av värdepappersmarknadens globalisering, dvs. aktörernas krav och behov.

I boken beskrivs de förändringar som sker i och med implementeringen av det omfattande MIFID-direktivet, Market of Financial Instruments Directive, som införs i svensk rätt genom lagen om värdepappersmarknaden.

Exempel på andra börsrättsliga nyheter som beskrivs är reglerna för:
• information, anmälningsskyldighet och flaggning (öppenhetsdirektivet),
• notering och prospekt
• marknadsmissbruk, d.v.s. insiderbrott och kursmanipulation
• offentliga uppköpserbjudanden och budplikt.

Vidare redogörs för de centrala straffrättsliga bestämmelserna på värdepappersområdet och diskussioner förs kring varför så få åtal lett fram till fällande domar.

Dessutom presenteras även den för börsbolagen så viktiga bolagsstyrningen (corporate governance). Bolagsstyrning har fått alltmer uppmärksamhet hos ägargrupper, revisorer, jurister, massmedia, lagstiftare och forskning. En ny typ av övergripande regelverk i form av den s.k. bolagskoden utvecklades gemensamt av staten och näringslivet. Bolagskodens implementering har givit en delvis ny grund för självregleringen inom börsrätten.

Boken vänder sig till advokater, revisor och bolagsjurister som kommer i kontakt med börsrättsliga frågor samt till studerande på specialkurser på juristutbildningar och affärsrättsliga program.