Praktisk bolagsstyrning (Bonnier utbilding, april 2010)

Page

Bolagsstyrningen ska vara ett stöd för att förbättra större aktiebolags organisation och verksamhet. Men bolagsstyrningen är inte alltid lättillgänglig, eftersom den förmedlas genom generella regler och lagtext. Den här boken beskriver bolagsstyrningen för de personer som i sitt dagliga arbete hanterar bolagsstyrningens återkommande frågor; bland annat ersättningar till ledande befattningshavare, rekrytering av bolagsfunktionärer, skydd för minoritetsaktieägare och företagens samhällsansvar.Istället för att följa regelverkens uppställning utgår boken från bolagsstyrningens organ och funktionärer, till exempel bolagsstämma, valberedning och styrelseordförande. Boken är avsedd att vara en överskådlig vägledning och uppslagsbok i det praktiska bolagsstyrningsarbetet. På ett strukturerat sätt presenteras här regler från bland annat aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning som rör rollfördelning, arbetsuppgifter, ansvar med mera.

Vid sidan av att vara ett referensverk för bolagsstyrare i praktiken kan boken även användas för utbildning. Kurser inom juridik och företagsekonomi kan använda boken på såväl en introducerande som tillämpad nivå. Dels ger boken en historisk, juridisk och begreppsmässig bakgrund, dels ger boken en beskrivning av hur bolagsstyrningens regler är utformade.

 Läs mer om boken här (inkl. presentationer).

 Köp boken här.

2 thoughts on “Praktisk bolagsstyrning (Bonnier utbilding, april 2010)

Comments are closed.